Ціфірник на підвісах

Цифірник. (Слов’янська система позначення чисел на письмі) Формат А3.Авторський папір. Дерев’яні підвіси. Історична довідка двома мовами: українською, англійською.

Tsyfirnik. (Slavic system of notation of numbers in writing) A3 format.
Author’s paper. Wooden hangers. Historical information in two languages: Ukrainian and English.

Використано графічні зображення реальних середньовічних документів і манускриптів  IX – XVII  століття.
Graphic images of real medieval documents and manuscripts of the 9th – 17th centuries were used.

Guaranteed Safe Checkout
Shopping Cart